skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Chủ đề: Pneumocystis Carinii xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sterol biosynthesis and sterol uptake in the fungal pathogen Pneumocystis carinii.(Report)

Joffrion, Tiffany M. ; Cushion, Melanie T.

FEMS Microbiology Letters, Oct, 2010, Vol.311(1), p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cushion, Melanie T
  2. Cushion , Melanie T.
  3. Joffrion, Tiffany
  4. Joffrion, Tiffany M
  5. Joffrion, TM

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...