skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proteins xóa Tác giả/ người sáng tác: Yang, Yongping xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transplanting Supersites of HIV-1 Vulnerability

Zhou, Tongqing ; Zhu, Jiang ; Yang, Yongping ; Gorman, Jason ; Ofek, Gilad ; Srivatsan, Sanjay ; Druz, Aliaksandr ; Lees, Christopher R ; Lu, Gabriel ; Soto, Cinque ; Stuckey, Jonathan ; Burton, Dennis R ; Koff, Wayne C ; Connors, Mark ; Kwon, Peter D; Weaver, Eric A. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(7) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0099881 ; PMCID: 4084637 ; PMID: 24992528

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Soto, Cinque
  2. Burton, Dennis R
  3. Srivatsan, Sanjay
  4. Lu, Gabriel
  5. Gorman, Jason

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...