skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proteins xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Dispersion Science and Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Non-Canonical NRPS Is Involved in the Synthesis of Fungisporin and Related Hydrophobic Cyclic Tetrapeptides in Penicillium chrysogenum

Ali, Hazrat ; Ries, Marco I ; Lankhorst, Peter P ; Van Der Hoeven, Rob A. M ; Schouten, Olaf L ; Noga, Marek ; Hankemeier, Thomas ; Van Peij, Noël N. M. E ; Bovenberg, Roel A. L ; Vreeken, Rob J ; Driessen, Arnold J. M; Andersen, Mikael Rørdam (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0098212 ; PMCID: 4041764 ; PMID: 24887561

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hankemeier, Thomas
  2. Lankhorst, Peter P.
  3. Vreeken, Rob J
  4. Noga, Marek
  5. van der Hoeven, Rob A. M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...