skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Chủ đề: Datenerhebung xóa Chủ đề: Economics xóa Tác giả/ người sáng tác: Don A. Dillman xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Measuring What We Spend: Toward a New Consumer Expenditure Survey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring What We Spend: Toward a New Consumer Expenditure Survey

Council, National Research;;; Carol C. House (Editor) ; Don A. Dillman (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Panel on Redesigning the Bls Consumer Expenditure Surveys (Corporate Author)

ISBN: 9780309265751 ; ISBN: 0309265754 ; E-ISBN: 9780309265768 ; E-ISBN: 0309265762 ; DOI: 10.17226/13520

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...