skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proteins xóa Chủ đề: Autophagy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quinone-induced protein handling changes: Implications for major protein handling systems in quinone-mediated toxicity

Xiong, Rui ; Siegel, David ; Ross, David

Toxicology and Applied Pharmacology, 15 October 2014, Vol.280(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; E-ISSN: 1096-0333 ; DOI: 10.1016/J.TAAP.2014.08.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autophagy in Hepatic Fibrosis

Yang, Song ; Zhao, Yingying ; Wang, Fei ; Xiao, Junjie ; Yang, Changqing

BioMed Research International, 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23146133 ; E-ISSN: 23146141 ; DOI: 10.1155/2014/436242

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xiao, Junjie
  2. Ross, David
  3. Wang, P.
  4. Fan, Ruiqing
  5. Siegel, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...