skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proteins xóa Cơ sở dữ liệu: Nature Publishing Group (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Hunt, Arthur ; Li, Qingshun

PLoS One, Dec 2014, Vol.9(12), p.e115779 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115779

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonuniform gene expression pattern detected along the longitudinal axis in the matured rice leaf

Li, Ning ; Chen, Yun-Ru ; Ding, Zehong ; Li, Pinghua ; Wu, Ying ; Zhang, Ai ; Yu, Sheng ; Giovannoni, James ; Fei, Zhangjun ; Zhang, Wei ; Xiang, Jenny ; Xu, Chunming ; Liu, Bao ; Zhong, Silin

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Jan 2015, Vol.5, p.8015 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep08015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, J.
  2. Wang, R.
  3. Wu, Ying
  4. Chen, Yun-Ru
  5. Arthur G Hunt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...