skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Nhan đề tạp chí: REMark xóa Chủ đề: Classical Music xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

É Possível Segmentar pelo Valor Percebido? Uma Aplicação em Consumidores do Ensino de Música Erudita

Monteiro, Thel ; Spers, Eduardo ; Giuliani, Antonio

REMark, 2013, Vol.12(3), p.102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21775184

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...