skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proteins xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

WAT1 (WALLS ARE THIN1) defines a novel auxin transporter in plants and integrates auxin signaling in secondary wall formation in Arabidopsis fibers

Ranocha, Philippe ; Dima, Oana ; Felten, Judith ; Freydier, Amandine ; Hoffman, Laurent ; Ljung, Karin ; Lacombe, Benoit ; Corratgé, Claire ; Thibaud, Jean - Baptiste ; Sundberg, Björn ; Boerjan, Wout ; Goffner, Deborah

BMC PROCEEDINGS, 2011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1753-6561 ; DOI: 10.1186/1753-6561-5-S7-O24

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Von Lanken, Carol ; Hunt, Arthur G ; Li, Qingshun Q; He, Yuehui (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115779 ; PMCID: 4278772 ; PMID: 25546057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Non-Canonical NRPS Is Involved in the Synthesis of Fungisporin and Related Hydrophobic Cyclic Tetrapeptides in Penicillium chrysogenum

Ali, Hazrat ; Ries, Marco I ; Lankhorst, Peter P ; Van Der Hoeven, Rob A. M ; Schouten, Olaf L ; Noga, Marek ; Hankemeier, Thomas ; Van Peij, Noël N. M. E ; Bovenberg, Roel A. L ; Vreeken, Rob J ; Driessen, Arnold J. M; Andersen, Mikael Rørdam (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0098212 ; PMCID: 4041764 ; PMID: 24887561

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transplanting Supersites of HIV-1 Vulnerability

Zhou, Tongqing ; Zhu, Jiang ; Yang, Yongping ; Gorman, Jason ; Ofek, Gilad ; Srivatsan, Sanjay ; Druz, Aliaksandr ; Lees, Christopher R ; Lu, Gabriel ; Soto, Cinque ; Stuckey, Jonathan ; Burton, Dennis R ; Koff, Wayne C ; Connors, Mark ; Kwon, Peter D; Weaver, Eric A. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(7) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0099881 ; PMCID: 4084637 ; PMID: 24992528

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irreversible Denaturation of Maltodextrin Glucosidase Studied by Differential Scanning Calorimetry, Circular Dichroism, and Turbidity Measurements

Goyal, Megha ; Chaudhuri, Tapan K ; Kuwajima, Kunihiro; Sanchez-Ruiz, Jose M. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115877 ; PMCID: 4280130 ; PMID: 25548918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quinone-induced protein handling changes: Implications for major protein handling systems in quinone-mediated toxicity

Xiong, Rui ; Siegel, David ; Ross, David

Toxicology and Applied Pharmacology, 15 October 2014, Vol.280(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; E-ISSN: 1096-0333 ; DOI: 10.1016/J.TAAP.2014.08.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autophagy in Hepatic Fibrosis

Yang, Song ; Zhao, Yingying ; Wang, Fei ; Xiao, Junjie ; Yang, Changqing

BioMed Research International, 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23146133 ; E-ISSN: 23146141 ; DOI: 10.1155/2014/436242

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use Of N-15 For The Determination Of In-Sacco Bacterial-Contamination Of 3 Concentrate Feeds And N-Degradability Of Feeds In The Rumen ; Détermination par marquage à l'15N de la contamination bactérienne in sacco de 3 aliments concentrés et dégradabilité de l'azote de ces aliments dans le rumen

Beckers, Yves ; Thewis, André ; Maudoux, B. ; Francois, Etienne

Annales de Zootechnie, 126. Les Ulis, France: EDP sciences (1993).

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some factors influencing the intestinal digestibility of ruminal undegraded nitrogen estimated with the nylon bag procedure.

Beckers, Yves ; Thewis, André ; Maudoux, B.

Annales de Zootechnie, 43(3), 215. Paris, France: Institut National de la Recherche Agronomique (1994).

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Druz, Aliaksandr
  2. Ranocha, Philippe
  3. Hoffmann, Laurent
  4. Boerjan, Wout
  5. Soto, Cinque

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...