skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa Cơ sở dữ liệu: Public Library of Science (CrossRef) xóa Chủ đề: Software xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MI-Sim: A MATLAB Package for the Numerical Analysis of Microbial Ecological Interactions

Wade, M ; Oakley, J ; Harbisher, S ; Parker, N ; Dolfing, J; Dolfing, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 12, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0173249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OpenCFU, a New Free and Open-Source Software to Count Cell Colonies and Other Circular Objects

Geissmann, Quentin

PLoS One, Feb 2013, Vol.8(2), p.e54072 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0054072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GobyWeb: Simplified Management and Analysis of Gene Expression and DNA Methylation Sequencing Data

Dorff, Kevin ; Chambwe, Nyasha ; Zeno, Zachary ; Simi, Manuele ; Shaknovich, Rita ; Campagne, Fabien

PLoS One, Jul 2013, Vol.8(7), p.e69666 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0069666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Programming for Bioscientists: A Python-based Primer

Mcanany, Charles ; Mura, Cameron; Mura, Cameron (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 18, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004867

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chambwe, Nyasha
  2. Mura, Cameron
  3. Parker, Nicholas
  4. Fabien Campagne
  5. Simi, Manuele

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...