skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Fusion Engineering and Design xóa Tác giả/ người sáng tác: Sakamoto, K xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural analyses of HV bushing for ITER heating NB system

Tobari, H ; Inoue, T ; Taniguchi, M ; Kashiwagi, M ; Umeda, N ; Dairaku, M ; Yamanaka, H ; Watanabe, K ; Sakamoto, K ; Kuriyama, M ; Graceffa, J ; Svensson, L ; Hemsworth, R ; Tanaka, M ; Boilson, D

Fusion Engineering and Design, October 2013, Vol.88(6-8), pp.975-979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-3796 ; E-ISSN: 1873-7196 ; DOI: 10.1016/j.fusengdes.2013.02.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progress on the heating and current drive systems for ITER

Jacquinot, J ; Albajar, F ; Beaumont, B ; Becoulet, A ; Bonicelli, T ; Bora, D ; Campbell, D ; Chakraborty, A ; Darbos, C ; Decamps, H ; Denisov, G ; Goulding, R ; Graceffa, J ; Gassmann, T ; Hemsworth, R ; Henderson, M ; Hoang, G.T ; Inoue, T ; Kobayashi, N ; Lamalle, P.U

Fusion Engineering and Design, 2009, Vol.84(2), pp.125-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-3796 ; E-ISSN: 1873-7196 ; DOI: 10.1016/j.fusengdes.2009.01.100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sakamoto, K
  2. Watanabe, K.
  3. Inoue, T.
  4. Graceffa, J
  5. Hemsworth, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...