skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Năm xuất bản: 2004đến2008 xóa Chủ đề: Phylogeny xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The prokaryotic tree of life: past, present…and future?

Mcinerney, James O ; Cotton, James A ; Pisani, Davide

Trends in Ecology & Evolution, 2008, Vol.23(5), pp.276-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5347 ; E-ISSN: 1872-8383 ; DOI: 10.1016/j.tree.2008.01.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. McInerney, J.O.
  2. Pisani, Davide
  3. Mcinerney, James O.
  4. Cotton, Ja
  5. Cotton, James A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...