skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Owen, S. Michele xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Dried Blood Spots with a Multiplex Assay for Measuring Recent HIV-1 Infection.(Research Article)

Curtis, Kelly A. ; Ambrose, Krystin M. ; Kennedy, M. Susan ; Owen, S. Michele

PLoS ONE, Sept 18, 2014, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of a Multiplex Assay for Estimation of HIV-1 Incidence.(Research Article)

Curtis, Kelly A. ; Hanson, Debra L. ; Kennedy, M. Susan ; Owen, S. Michele

PLoS ONE, May 22, 2013, Vol.8(5), p.e64201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0064201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Owen, S
  2. Kennedy, MS
  3. Curtis, Kelly A
  4. Curtis, Kelly
  5. Curtis, Ka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...