skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2012đến2016 xóa Tác giả/ người sáng tác: Bernhaupt, Regina xóa Nhan đề tạp chí: Lecture Notes in Computer Science, Programming and Software Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-Test Results Injection into Task-Based Design Process for the Assessment and Improvement of Both Usability and User Experience

Bernhaupt, Regina ; Palanque, Philippe ; Manciet, François ; Martinie, Célia; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2016, Vol.LNCS-9856, pp.56-72 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-44902-9_5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Manciet, François
  2. Manciet, F.
  3. Martinie, Célia
  4. Manciet, Francois
  5. Bernhaupt, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...