skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchical Aggregation for Information Visualization: Overview, Techniques, and Design Guidelines

Elmqvist, Niklas ; Fekete, Jean-Daniel; Fekete, Jean-Daniel (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2010, Vol.16(3), pp.439-454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2009.84

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mélange: Space Folding for Visual Exploration

Elmqvist, Niklas ; Riche, Yann ; Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel; Fekete, Jean-Daniel (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2010, Vol.16(3), pp.468-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Sedimentation

Huron, Samuel ; Vuillemot, Romain ; Fekete, Jean-Daniel; Huron, Samuel (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 12 December 2013, Vol.19(12), pp.2446-2455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.227

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid-Image Visualization for Large Viewing Environments

Isenberg, Petra ; Dragicevic, Pierre ; Willett, Wesley ; Bezerianos, Anastasia ; Fekete, Jean-Daniel; Isenberg, Petra (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2013, Vol.19(12), pp.2346--2355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.163

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the Readability of Clustered Social Networks using Node Duplication

Henry, Nathalie ; Bezerianos, Anastasia ; Fekete, Jean-Daniel; Fekete, Jean-Daniel (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2008, Vol.14(6), pp.1317-1324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2008.141

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MatrixExplorer: a Dual-Representation System to Explore Social Networks

Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel; Fekete, Jean-Daniel (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2006, Vol.12(5), pp.677-684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2006.160

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoCoNutTrix: Collaborative Retrofitting for Information Visualization

Isenberg, Petra ; Bezerianos, Anastasia ; Henry, Nathalie ; Carpendale, Sheelagh ; Fekete, Jean-Daniel; Isenberg, Petra (Editor)

IEEE Computer Graphics and Applications, 2009, Vol.29(5), pp.44--57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; E-ISSN: 1558-1756 ; DOI: 10.1109/MCG.2009.78

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...