skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: HV Social pathology. Social and public welfare xóa Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Tác giả/ người sáng tác: Fitzpatrick, Ray xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some considerations relating to the attribution of NHS activity to outcomes for people with long-term conditions

Forder, Julien E. ; Fernández, José - Luis ; Fitzpatrick, Ray

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the Long-Term Conditions Questionnaire (LTCQ)

Potter, Caroline ; Geneen, Louise ; Batchelder, Laurie ; Kelly, Laura ; Fox, Diane ; Gibbons, Elizabeth ; Jones, Karen C. ; Jenkinson, Crispin ; Coulter, Angela ; Forder, Julien E. ; Fitzpatrick, Ray ; Peters, Michele

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Forder, Julien E.
  2. Fitzpatrick, Ray
  3. Fernández, José - Luis
  4. Jenkinson, Crispin
  5. Coulter, Angela

theo chủ đề:

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...