skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Năm xuất bản: Trước2004 xóa Tác giả/ người sáng tác: Henning, Thomas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Material for "Gesture Desk -- An Integrated Multi-Modal Interface for Interactive Sonification"

Hermann, Thomas ; Henning, Thomas ; Ritter, Helge

DOI: 10.4119/unibi/2700998

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ritter, Helge
  2. Henning, Thomas
  3. Hermann, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...