skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Tác giả/ người sáng tác: Pooch, Udo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assisting the searcher: utilizing software agents for Web search systems

Jansen, Bernard J ; Pooch, Udo

Internet Research, 01 February 2004, Vol.14(1), pp.19-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1066-2243 ; E-ISSN: 2054-5657 ; DOI: 10.1108/10662240410516291

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of Web searching studies and a framework for future research

Jansen, Bernard ; Pooch, Udo

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Feb 1, 2001, Vol.52(3), pp.235-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/1097-4571(2000)9999:9999<::AID-ASI1607>3.0.CO;2-F

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jansen, B.J.
  2. Pooch, U.
  3. Jansen, Bernard J
  4. Pooch, Udo
  5. Jansen, Bj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...