skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of positioning and communication when adopting technological innovation: the case of Optical Fibre Internet in France

Fautrero, Valérie ; Lejealle, Catherine ; Rayna, Thierry

Décisions Marketing, October 2017, Vol.88, pp.51-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0779-7389

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le rôle du positionnement et de la communication dans l’adoption d’une innovation technologique : le cas de la fibre optique en France

Fautrero, Valérie ; Lejealle, Catherine ; Rayna, Thierry

Décisions Marketing, 19 December 2017, Vol.88, pp.51-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0779-7389 ; DOI: 10.7193/DM.088.51.70

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fautrero, Valérie
  2. Rayna, Thierry
  3. Lejealle, Catherine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...