skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: video transcoding xóa Tác giả/ người sáng tác: Chen, Yucong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding

Yucong Chen ; Yun Zhou ; Jiangtao Wen

Information, 01 September 2016, Vol.7(3), p.53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2078-2489 ; DOI: 10.3390/info7030053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wen, Jiangtao
  2. Wen, J.
  3. Zhou, Y.
  4. Chen, Yucong
  5. Yucong Chen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...