skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: video transcoding xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matrix encoding for data hiding using multilayer video coding and transcoding solutions

Shanableh, Tamer

Signal Processing: Image Communication, October 2012, Vol.27(9), pp.1025-1034 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2012.06.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error resiliency transcoding and decoding solutions using distributed video coding techniques

Shanableh, Tamer ; May, Tony ; Ishtiaq, Faisal

Signal Processing: Image Communication, 2008, Vol.23(8), pp.610-623 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2008.05.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding

Yucong Chen ; Yun Zhou ; Jiangtao Wen

Information, 01 September 2016, Vol.7(3), p.53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2078-2489 ; DOI: 10.3390/info7030053

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coding unit complexity-based predictions of coding unit depth and prediction unit mode for efficient HEVC-to-SHVC transcoding with quality scalability

Yeh, Chia-Hung ; Tseng, Wen-Yu ; Kang, Li-Wei ; Lee, Cheng-Wei ; Muchtar, Kahlil ; Chen, Mei-Juan

Journal of Visual Communication and Image Representation, August 2018, Vol.55, pp.342-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2018.06.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On re-composition of motion compensated macroblocks for DCT-based video transcoding

Fung, Kai-Tat ; Siu, Wan-Chi

Signal Processing: Image Communication, 2006, Vol.21(1), pp.44-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2005.06.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content-aware error-resilient transcoding using prioritized intra-refresh for video streaming

Chiou, Hung-Jyh ; Lee, Yuh-Ruey ; Lin, Chia-Wen

Journal of Visual Communication and Image Representation, 2005, Vol.16(4), pp.563-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2004.11.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcoding resilient video watermarking scheme based on spatio-temporal HVS and DCT

Cedillo-Hernandez, Antonio ; Cedillo-Hernandez, Manuel ; Garcia-Vazquez, Mireya ; Nakano-Miyatake, Mariko ; Perez-Meana, Hector ; Ramirez-Acosta, Alejandro

Signal Processing, April 2014, Vol.97, pp.40-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1684 ; E-ISSN: 1872-7557 ; DOI: 10.1016/j.sigpro.2013.08.019

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simple intra prediction algorithms for heterogeneous MPEG-2/H.264 video transcoders

Fernández-Escribano, Gerardo ; Cuenca, Pedro ; Orozco-Barbosa, Luis ; Garrido, Antonio ; Kalva, Hari

Multimedia Tools and Applications, 2008, Vol.38(1), pp.1-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-007-0144-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient video downscaling transcoder from MPEG-2 to H.264

Wang, Xiang-wen ; Sun, Jun ; Xie, Rong ; Yu, Song-yu

Journal of Zhejiang University SCIENCE A, 2008, Vol.9(4), pp.457-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-565X ; E-ISSN: 1862-1775 ; DOI: 10.1631/jzus.A071585

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel DCT domain transcoder for transcoding video streams with half-pixel motion vectors

Cao, Gang ; Lei, Zhijun ; Li, Jintao ; Georganas, Nicolas D ; Zhu, Zhenmin

Real-Time Imaging, 2004, Vol.10(5), pp.331-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2014 ; E-ISSN: 1096-116X ; DOI: 10.1016/j.rti.2004.07.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An R-D optimized transcoding resilient motion vector selection

Aminlou, Alireza ; Semsarzadeh, Mehdi ; Fatemi, Omid

EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2014, Vol.2014(1), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-6180 ; DOI: 10.1186/1687-6180-2014-166

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Region-of-interest determination and bit-rate conversion for H.264 video transcoding

Huang, Shu-Fen ; Chen, Mei-Juan ; Tai, Kuang-Han ; Li, Mian-Shiuan

EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2013, Vol.2013(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-6180 ; DOI: 10.1186/1687-6180-2013-112

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust Multi-View Video Streaming through Adaptive Intra Refresh Video Transcoding

Lawn, Sagir

International Journal of Engineering and Technology Innovation, Oct 1, 2015, Vol.5(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22235329 ; E-ISSN: 2226809X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mode decision acceleration for H.264/AVC to SVC temporal video transcoding

Yeh, Chia-Hung ; Tseng, Wen-Yu ; Wu, Shih-Tse

EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2012, Vol.2012(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-6180 ; DOI: 10.1186/1687-6180-2012-204

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A big video data transcoding service for social media over federated clouds

Celesti, Antonio ; Fazio, Maria ; Puliafito, Antonio

Multimedia Tools and Applications, Apr 2020, Vol.79(13-14), pp.9037-9061 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13807501 ; E-ISSN: 15737721 ; DOI: 10.1007/s11042-019-07786-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2011  (4)
 3. 2012đến2013  (3)
 4. 2014đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chen, Mei-Juan
 2. Shanableh, Tamer
 3. Yeh, Chia-Hung
 4. Tseng, Wen-Yu
 5. Cuenca, Pedro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...