skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: video transcoding xóa Chủ đề: Video Streaming xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content-aware error-resilient transcoding using prioritized intra-refresh for video streaming

Chiou, Hung-Jyh ; Lee, Yuh-Ruey ; Lin, Chia-Wen

Journal of Visual Communication and Image Representation, 2005, Vol.16(4), pp.563-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2004.11.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cost-Efficient Video On Demand (VOD) Streaming Using Cloud Services

Darwich, Mahmoud; Amini Salehi, Mohsen (advisor) ; A. Bayoumi, Magdy (advisor) ; Chu, Chee-Hung Henry (committee member) ; Kumar, Ashok (committee member)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 978-0-355-85435-0

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. A. Bayoumi, Magdy
  2. Chiou, Hung-Jyh
  3. Lin, CW
  4. Lin, C.-W.
  5. Kumar, Ashok

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...