skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Drug Resistance xóa Tác giả/ người sáng tác: Zackay, Arie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome wide comparison of Ethiopian Leishmania donovani strains reveals differences potentially related to parasite survival

Zackay, Arie ; Cotton, James A ; Sanders, Mandy ; Hailu, Asrat ; Nasereddin, Abedelmajeed ; Warburg, Alon ; Jaffe, Charles L

PLoS genetics, January 2018, Vol.14(1), pp.e1007133 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1553-7404 ; PMID: 29315303 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1007133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jaffe, Charles L.
  2. Hailu, Asrat
  3. Alon Warburg
  4. Asrat Hailu
  5. Jaffe, Charles

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...