skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Gene Expression xóa Chủ đề: Giardiasis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia co-infection promotes the secretion of antimicrobial peptides beta-defensin 2 and trefoil factor 3 and attenuates attaching and effacing bacteria-induced intestinal disease

Manko, Anna ; Motta, Jean-Paul ; Cotton, James A ; Feener, Troy ; Oyeyemi, Ayodele ; Vallance, Bruce A ; Wallace, John L ; Buret, Andre G

PloS one, 2017, Vol.12(6), pp.e0178647 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 28622393 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0178647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Buret, Andre G.
  2. Wallace, John L.
  3. Andre G Buret
  4. Oyeyemi, A.
  5. Vallance, Bruce A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...