skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Air Pollution xóa Ngôn ngữ: Croatian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time dissemination of air quality information using data streams and web technologies: linking air quality to health risks in urban areas/ Izvjescivanje o kvaliteti zraka u stvarnom vremenu kontinuiranim prijenosom podataka i web tehnologijama--povezivanje kvalitete zraka sa zdravstvenim rizicima u urbanim sredinama.(Original article)(Report)

Davila, Silvije ; Ilic, Jadranka Pecar ; Beslic, Ivan

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 2015, Vol.66(2), p.171(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-1254

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Walter de Gruyter (CrossRef)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ilic, Jadranka
  2. Beslic, I
  3. Davila, S
  4. Ilic, Jadranka Pecar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...