skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Tác giả/ người sáng tác: Vazquez, Enric xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Procedural uncertainties of Proctor compaction tests applied on MSWI bottom ash

Izquierdo, Maria ; Querol, Xavier ; Vazquez, Enric

Journal of hazardous materials, 28 February 2011, Vol.186(2-3), pp.1639-44 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 21247690 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2010.12.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison between laboratory and field leachability of MSWI bottom ash as a road material

Izquierdo, Maria ; Querol, Xavier ; Josa, Alejandro ; Vazquez, Enric ; López-Soler, Angel

The Science of the total environment, 15 January 2008, Vol.389(1), pp.10-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 17910977 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Querol, Xavier
  2. Izquierdo, Maria
  3. Izquierdo, M.
  4. Querol , Xavier
  5. Vazquez , Enric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...