skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Cơ sở dữ liệu: Nature Publishing Group (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peritoneal dialysis utilizing a Millipore filter

Sarles, Harry E. ; Lindley, James D. ; Fish, Jay C. ; Biggers, Jackson A. ; Cottom, David L. ; Cotton, James R. ; Mader, Jon T. ; Dunaway, James E. ; Remmers, August R.

Kidney International, January 1976, Vol.9(1), pp.54-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0085-2538 ; DOI: 10.1038/ki.1976.7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lindley, J D
  2. Mader, Jon T.
  3. Cotton, J.R.
  4. Mader, J T
  5. Remmers Jr., A.R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...