skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Chủ đề: Equipment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Finland as a Knowledge Economy 2.0 : Lessons on Policies and Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finland as a Knowledge Economy 2.0 : Lessons on Policies and Governance

Halme, Kimmo ; Lindy, Ilari ; Piirainen, Kalle A ; Salminen, Vesa ; White, Justine; Halme, Kimmo (Editor) ; Lindy, Ilari (Editor) ; Piirainen, Kalle A (Editor) ; Salminen, Vesa (Editor) ; White, Justine (Editor)

Directions in Development--Science,Technology, and Innovation

Series ISSN: 2014-0419 ; ISBN: 9781464801945 ; ISBN: 1464801940

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Does What You Export Matter? In Search of Empirical Guidance for Industrial Policies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does What You Export Matter? In Search of Empirical Guidance for Industrial Policies

Lederman, Daniel ; Maloney, William F

Latin America Development Forum

ISBN: 9780821384916 ; ISBN: 0821384910

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Changing the Industrial Geography in Asia : The Impact of China and India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing the Industrial Geography in Asia : The Impact of China and India

Yusuf, Shahid ; Nabeshima, Kaoru

ISBN: 9780821382400 ; ISBN: 0821382403

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 世界銀行
  2. Salminen, Vesa
  3. Lederman, Daniel
  4. Maloney, William F
  5. White, Justine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...