skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Steinberg, Laurence xóa Tác giả/ người sáng tác: Burchinal, Margaret xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the Black-White Achievement Gap Among Low-Income Children Using the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development

Burchinal, Margaret ; Steinberg, Laurence ; Friedman, Sarah L. ; Pianta, Robert ; Mccartney, Kathleen ; Crosnoe, Robert ; Mcloyd, Vonnie

Child Development, 1 September 2011, Vol.82(5), pp.1404-1420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Effects of Early Child Care Extend to Age 15 Years? Results From the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development

Vandell, Deborah Lowe ; Burchinal, Margaret ; Vandergrift, Nathan ; Belsky, Jay ; Steinberg, Laurence

Child Development, 1 May 2010, Vol.81(3), pp.737-756 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Family and Child-Care Antecedents of Awakening Cortisol Levels in Adolescence

Roisman, Glenn I. ; Barnett-Walker, Kortnee ; Owen, Margaret Tresch ; Bradley, Robert H. ; Steinberg, Laurence ; Susman, Elizabeth ; Booth-Laforce, Cathryn ; Belsky, Jay ; Houts, Renate

Child Development, 1 May 2009, Vol.80(3), pp.907-920 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Steinberg, Laurence
  2. Burchinal, Margaret
  3. Belsky, Jay
  4. Mccartney, Kathleen
  5. Crosnoe, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...