skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Tourism Studies xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who are the visitors to the National Museum in Stockholm?Sweden's museum of art and design

Mbuyi, Ruddy; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water Dilemma in Isfahan and International Tourists’ effect on it

Karimi, Sheyma; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...