skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Mourier, Tobias xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Genomics of the Apicomplexan Parasites Toxoplasma gondii and Neospora caninum : Coccidia Differing in Host Range and Transmission Strategy (Comparative Genomics of Toxoplasma and Neospora)

Reid, Adam James ; Vermont, Sarah J ; Cotton, James A ; Harris, David ; Hill-Cawthorne, Grant A ; Könen-Waisman, Stephanie ; Latham, Sophia M ; Mourier, Tobias ; Norton, Rebecca ; Quail, Michael A ; Sanders, Mandy ; Shanmugam, Dhanasekaran ; Sohal, Amandeep ; Wasmuth, James D ; Brunk, Brian ; Grigg, Michael E ; Howard, Jonathan C ; Parkinson, John ; Roos, David S ; Trees, Alexander J ; Berriman, Matthew ; Pain, Arnab ; Wastling, Jonathan M; Striepen, Boris (Editor)

PLoS Pathogens, 2012, Vol.8(3), p.e1002567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002567

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wasmuth, James D.
  2. Berriman, Matthew
  3. Harris, David
  4. Sohal, Amandeep
  5. Pain, Arnab

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...