skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: KISS (Korean studies Information Service System) xóa Chủ đề: project financing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

프로젝트 파이낸싱에 관한 법적 연구 -민간투자법에 의해 추진되는 프로젝트를 중심으로-

김기수 ; Ki Soo Kim

상사법연구, 2007, Vol.26(1), p.85

ISSN: 1226-3362

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 김기수
  2. Ki Soo Kim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...