skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Tác giả/ người sáng tác: Žilvinas Jančoras xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free Digital Works: from Free Software to Creative Society

Žilvinas Jančoras

Santalka: Filosofija, Komunikacija, 01 October 2011, Vol.19(2), pp.39-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-6320 ; E-ISSN: 2029-6339 ; DOI: 10.3846/coactivity.2011.13

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Žilvinas Jančoras
  2. Jancoras, Zilvinas
  3. Jančoras, Žilvinas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...