skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Prevention xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Psycho-Educational Intervention for People with a Family History of Depression: Pilot Results

Meiser, B ; Peate, M ; Levitan, C ; Mitchell, Pb ; Trevena, L ; Barlow-Stewart, K ; Dobbins, T ; Christensen, H ; Sherman, Ka ; Dunlop, K ; Schofield, Pr

ISSN: 1059-7700 ; ISSN: 1573-3599 ; E-ISSN: 1573-3599 ; DOI: 10.1007/s10897-016-0011-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cluster randomized controlled trial of a psycho-educational intervention for people with a family history of depression for use in general practice

Meiser, B ; Schofield, Pr ; Trevena, L ; Wilde, A ; Barlow-Stewart, K ; Proudfoot, J ; Peate, M ; Dobbins, T ; Christensen, H ; Sherman, Ka ; Karatas, J ; Mitchell, Pb

ISSN: 1471-244X ; E-ISSN: 1471-244X ; DOI: 10.1186/1471-244X-13-325

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responses to provision of personalised cancer risk information: a qualitative interview study with members of the public

Lophatananon, Artitaya ; Duschinsky, Robbie ; Campbell, Jackie ; Warcaba, Joanne ; Muir, Kenneth

BMC Public Health, 2017, Vol.17, p.1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/s12889-017-4985-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of melanoma genetic test reporting on perceived control over melanoma prevention.(Article)(Report)

Aspinwall, Lisa G. ; Stump, Tammy K. ; Taber, Jennifer M. ; Kohlmann, Wendy ; Leaf, Samantha L. ; Leachman, Sancy A.

Journal of Behavioral Medicine, Oct, 2015, Vol.38(5), p.754(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7715 ; DOI: 10.1007/s10865-015-9631-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sherman, Kerry A
  2. Peate, Michelle
  3. Schofield, Peter R
  4. Trevena, Lyndal
  5. Mitchell, Philip B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...