skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of different conservation methods on the genetic stability of potato germplasm.(Report)

Bai, J. M. ; Chen, X. L. ; Lu, X. X. ; Xin, X. ; Zhang, Z. E. ; Liu, X. - C. ; Sun, B. Sh. ; Zhang, J. M. ; Sui, Q. J.

Russian Journal of Plant Physiology, July, 2011, Vol.58(4), p.728(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-4437

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lu, X. X.
  2. Sun, B. Sh.
  3. Yin, Gk
  4. Bai, J. M.
  5. Sun, BS

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...