skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.783.535  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения мочевин нафталинового ряда

A. Ossenbek ; B. Gejman ; O. Dressel ; R. Kote

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ смены деревянных мостовых ферм

Petropavlovskij S.D

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Топка для торфа

Kholmogorov F.S

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Автомобильная фара

Potynskij Ts.B

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ приготовления консистентных мазей

Karetnikov V.V

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Запорный к лапан для тушения горящих нефтяных фонтанов

Butnin A.Ya

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Зажим для каучуковых трубок

Verkhovskij V.V

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Держатель для поленьев при винтовом колуне

Fedorov V.S

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ сульфирования жиров

Vulfson M.D ; Durov B.I ; Prigozhin B.S ; Etingof I.I

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Топка с несколькими решетками для твердого топлива

Arbatskij I.V

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ обмыливания жиров и жирных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Цеповая молотилка

Suchkov P.V

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения и применения продуктов конденсации фенола или его гомологов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения алкиловых эфиров нитрофенолов

Izmailskij V.A ; Razorenov B.A

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ приготовления белой масляной краски

Vinerberger A.A

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Автоматический пистолет

Lyapin A.F

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Прицельный станок с пружинным шаровым сочленением

Kruglikov T.D

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Турбопневматический перфоратор

Vitenzon E.I ; Vitenzon I.I

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 1.783.535  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1.783.530)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (39.085)
 2. 1962đến1975  (2.932)
 3. 1976đến1989  (263.239)
 4. 1990đến2004  (389.414)
 5. Sau 2004  (1.088.851)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Chemistry  (1.783.531)
 2. Medicine  (1.783.530)
 3. Sciences  (1.783.530)
 4. Transporting  (425.374)
 5. Performing Operations  (425.374)
 6. Metallurgy  (321.318)
 7. Physics  (315.816)
 8. Electricity  (198.887)
 9. Organic Chemistry  (87.650)
 10. Basic Electric Elements  (64.573)
 11. Electric Communication Technique  (56.643)
 12. Acyclic OR Carbocyclic Compounds  (27.220)
 13. Basic Electronic Circuitry  (24.968)
 14. Inorganic Chemistry  (21.784)
 15. Railways  (16.077)
 16. Compounds Thereof  (14.437)
 17. Transmission  (14.302)
 18. Telephonic Communication  (4.981)
 19. Motor Railcars  (1.500)
 20. Locomotives  (1.500)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.118.378)
 2. Ukrainian  (74.594)
 3. French  (17.308)
 4. Romanian  (7.741)
 5. German  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Petrov G.S
 2. Kovalenkov V.I
 3. Fedorov V.S
 4. Mitkevich V.F
 5. Tambovtsev D.G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...