skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 132.569  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental hygiene.

Pillsbury, W. B

An elementary psychology of the abnormal, p.348-366

DOI: 10.1037/10771-020

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychosomatic disorders.

White, Robert W

The abnormal personality: A textbook, p.422-451

DOI: 10.1037/10023-012

Toàn văn sẵn có

3
Investigation of Larynx preparations
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of Larynx preparations

Kitzing, Peter ; Holmer, Nils-Gunnar ; Holmer, Nils-Gunnar ; Lindström, Kjell

New methods in Medical Ultrasound, pp.232-277

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The infancy of Edward Shelonga: an extended case from the Zambian Nkoya

Binsbergen, W.M.J. ; Geest, van der, S. ; Veen, K.W.

Toàn văn sẵn có

5
Aerodynamic aspects of phonation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aerodynamic aspects of phonation

Kitzing, Peter ; Löfkvist, Anders ; Hurme, Pertti

Vox Humana, pp.104-114

Toàn văn sẵn có

6
Works cited
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Works cited

Just Health Care, pp.231-237

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 0521236088 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.011

Toàn văn sẵn có

7
Preface
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface

Just Health Care, pp.ix-xi

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 0521236088 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.001

Toàn văn sẵn có

8
Contents
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents

Just Health Care, pp.vii-viii

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 0521236088 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972

Toàn văn sẵn có

9
Acknowledgements
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acknowledgements

Just Health Care, pp.xii-xiv

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 0521236088 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972

Toàn văn sẵn có

10
Risk and opportunity
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk and opportunity

Just Health Care, pp.180-220

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.009

Toàn văn sẵn có

11
Doth OSHA protect too much?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doth OSHA protect too much?

Just Health Care, pp.140-179

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.008

Toàn văn sẵn có

12
Is health care special?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is health care special?

Just Health Care, pp.1-18

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.002

Toàn văn sẵn có

13
Health-care needs
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health-care needs

Just Health Care, pp.19-35

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.003

Toàn văn sẵn có

14
Am I my parents' keeper?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Am I my parents' keeper?

Just Health Care, pp.86-113

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.006

Toàn văn sẵn có

15
Doing justice to providers
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing justice to providers

Just Health Care, pp.114-139

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.007

Toàn văn sẵn có

16
Philosophy and public policy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophy and public policy

Just Health Care, pp.221-230

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.010

Toàn văn sẵn có

17
Equity of access to health care
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equity of access to health care

Just Health Care, pp.59-85

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.005

Toàn văn sẵn có

18
Toward a distributive theory
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a distributive theory

Just Health Care, pp.36-58

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.004

Toàn văn sẵn có

19
Contents
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents

Patients and practitioners, pp.v-vi

ISBN: 9780521309158 ; ISBN: 0521309158 ; E-ISBN: 9780511563690 ; E-ISBN: 0511563698

Toàn văn sẵn có

20
Modalities of the infection of Dicentrarchus labrax by the ectoparasite Diplectanum aequans (Monogenea) in aquaculture. Epidemiological and prophylactic data
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modalities of the infection of Dicentrarchus labrax by the ectoparasite Diplectanum aequans (Monogenea) in aquaculture. Epidemiological and prophylactic data

Silan, Patrick ; Maillard, Claude; Silan, Patrick (Editor)

Special Publication n° 9, Pathology in marine aquaculture (Pathologie en aquaculture marine), pp.139-152

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 132.569  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (29)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (31)
 2. 1987đến1994  (43)
 3. 1995đến2001  (1.398)
 4. 2002đến2009  (76.403)
 5. Sau 2009  (54.666)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (103.700)
 2. German  (25.612)
 3. Italian  (2.745)
 4. French  (298)
 5. Swedish  (109)
 6. Spanish  (39)
 7. Serbo-Croatian  (26)
 8. Dutch  (12)
 9. Arabic  (7)
 10. Polish  (2)
 11. Slovak  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...