skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: European Polymer Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of organic-inorganic hybrid composite particle for removal of heavy metal ions from aqueous solution and its toxicity evaluation

Lee, Soonjae ; Kim, Nahae ; Cho, Seulki ; Ryu, Jae-Chun ; Cho, Yoon ; Park, Jeong-Ann ; Lee, Sang-Hyup ; Kim, Juyoung ; Choi, Jae-Woo

European Polymer Journal, October 2017, Vol.95, pp.335-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-3057 ; E-ISSN: 1873-1945 ; DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2017.08.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cho, Yoon
  2. Choi, JW
  3. Kim, Juyoung
  4. Cho, Seulki
  5. Ryu, Jae-Chun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...