skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Riget, F xóa Heavy Metal xóa Năm xuất bản: 1976đến2001 xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographical differences of zinc, cadmium, mercury and selenium in polar bears (Ursus maritimus) from Greenland

Dietz, R ; Riget, F ; Born, E W

The Science of the total environment, 17 January 2000, Vol.245(1-3), pp.25-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 10682354 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Born, Ew
  2. Dietz, R.
  3. Riget, F.
  4. Born, E.W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...