skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu thính thị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sustainability in the Fashion Industry: Ecoalf
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability in the Fashion Industry: Ecoalf

E-ISBN: 9781473965058 ; E-ISBN: 1473965055 ; DOI: 10.4135/9781473965058

Toàn văn sẵn có

2
Marketing in Emerging Markets
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing in Emerging Markets

E-ISBN: 9781473988491 ; E-ISBN: 1473988497 ; DOI: 10.4135/9781473988491

Toàn văn sẵn có

3
Soap Opera
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soap Opera

E-ISBN: 9781506334592 ; E-ISBN: 1506334598 ; DOI: 10.4135/9781506334592

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...