skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

تجربة الإدارة الالكترونية في الجزائر بين مقتضيات الشفافية وتجويد الخدمة،وإشكالية التخلص من منطق التسيير التقليدي

محمد بن اعراب

مجلة الآداب و العلوم الإجتماعية

ISSN: 1112-4776 ; E-ISSN: 1112-4776

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dilemmas facing agencies in the urban centres of Afghanistan

Peter Marsden

Forced Migration Review, 01 December 1998, Issue 3, pp.15-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. محمد بن اعراب
  2. Peter Marsden

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...