skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Vadose Zone Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effect of Root Water and Solute Uptake on Apparent Soil Dispersivity: A Simulation Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Root Water and Solute Uptake on Apparent Soil Dispersivity: A Simulation Study

Schröder, Natalie ; Javaux, Mathieu ; Vanderborght, Jan ; Steffen, Bernhard ; Vereecken, Harry

Vadose Zone Journal, 2012, Vol.11(3), p.0 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1539-1663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2136/vzj2012.0009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vereecken, Harry
  2. Steffen, B
  3. Vanderborght, Jan
  4. Schroeder, Natalie
  5. Forschungszentrum Juelich, Institute of Advanced Simulation

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...