skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Statistical Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Statistical and Computational Challenges, and Opportunities in Astronomy

Babu, G. Jogesh ; Djorgovski, S. George

Statist. Sci. 19, no. 2 (2004), 322-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-4237 ; DOI: doi:10.1214/088342304000000774

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Project Euclid  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...