skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Software Quality Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability prediction of the software requirements specification

Sagrado, José ; Águila, Isabel

Software Quality Journal, 2018, Vol.26(2), pp.585-605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1007/s11219-017-9362-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AoURN-based modeling and analysis of software product lines

Mussbacher, Gunter ; Araújo, João ; Moreira, Ana ; Amyot, Daniel

Software Quality Journal, 2012, Vol.20(3), pp.645-687 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1007/s11219-011-9153-8

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KBRE: a framework for knowledge-based requirements engineering

Nguyen, Tuong ; Vo, Bao ; Lumpe, Markus ; Grundy, John

Software Quality Journal, 2014, Vol.22(1), pp.87-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1007/s11219-013-9202-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontology-based automated support for goal–use case model analysis

Nguyen, Tuong ; Grundy, John ; Almorsy, Mohamed

Software Quality Journal, 2016, Vol.24(3), pp.635-673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1007/s11219-015-9281-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedding requirements within Model-Driven Architecture

Fouad, Ali ; Phalp, Keith ; Kanyaru, John ; Jeary, Sheridan

Software Quality Journal, 2011, Vol.19(2), pp.411-430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1007/s11219-010-9122-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A measurement framework for assessing the maturity of requirements engineering process

Niazi, Mahmood ; Cox, Karl ; Verner, June

Software Quality Journal, 2008, Vol.16(2), pp.213-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1007/s11219-007-9033-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements Engineering and Process Modelling in Software Quality Management— Towards a Generic Process Metamodel

Berki, Eleni ; Georgiadou, Elli ; Holcombe, Mike

Software Quality Journal, 2004, Vol.12(3), pp.265-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1023/B:SQJO.0000034711.87241.f0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining a Requirements Process Improvement Model

Beecham, Sarah ; Hall, Tracy ; Rainer, Austen

Software Quality Journal, 2005, Vol.13(3), pp.247-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1007/s11219-005-1752-9

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiences in the Application of Software Process Improvement in SMES

Calvo-Manzano Villalón, Jose ; Cuevas Agustín, Gonzalo ; San Feliu Gilabert, Tomás ; De Amescua Seco, Antonio ; García Sánchez, Luis ; Pérez Cota, Manuel

Software Quality Journal, 2002, Vol.10(3), pp.261-273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1023/A:1021638523413

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Framework for Improving the Requirements Engineering Process Management

Williams, D. ; Hall, T. ; Kennedy, M.

Software Quality Journal, 1999, Vol.8(2), pp.133-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1023/A:1008956910828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2004  (2)
  2. 2004đến2007  (2)
  3. 2008đến2011  (2)
  4. 2012đến2016  (3)
  5. Sau 2016  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...