skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The feasibility of automated online flow cytometry for in-situ monitoring of microbial dynamics in aquatic ecosystems

Besmer, Michael D ; Weissbrodt, David G ; Kratochvil, Bradley E ; Sigrist, Jürg A ; Weyland, Mathias S ; Hammes, Frederik

Frontiers in microbiology, 2014, Vol.5, pp.265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-302X ; PMID: 24917858 Version:1 ; DOI: 10.3389/fmicb.2014.00265

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hammes, Frederik
  2. Weissbrodt, D.G.
  3. Weyland, Mathias S.
  4. Juerg Andreas Sigrist
  5. Michael Domenic Besmer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...