skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Computer Science and Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using scenarios to derive software

Hadad, Graciela Dora Susana

Journal of Computer Science and Technology, 2009, Vol.9(2), pp.110-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1666-6038

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hadad, Graciela Dora Susana
  2. Hadad, Graciela

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...