skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Influenza Virus xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Mouse Model for Immunization with Ex Vivo Virus-Infected Dendritic Cells

Moran T. M.

Cellular Immunology, December 2000, Vol.206(2), pp.107-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-8749

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A bispecific antibody recognizing influenza A virus M2 protein redirects effector cells to inhibit virus replication in vitro

Fernandez-Sesma, A ; Schulman, JL ; Moran, TM

The Journal of Virology, 1996, Vol. 70(7), p.4800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 8676511

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interleukin-4 causes delayed virus clearance in influenza virus- infected mice

Moran, TM ; Isobe, H ; Fernandez-Sesma, A ; Schulman, JL

The Journal of Virology, 1996, Vol. 70(8), p.5230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 8764032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moran, T
  2. Schulman, JL
  3. Fernandez-Sesma, A.
  4. Moran, TM
  5. Moran, T.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...