skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Electronic Government xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Electronic Government: 10th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2011, Delft, The Netherlands, August 28 – September 2, 2011. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Government: 10th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2011, Delft, The Netherlands, August 28 – September 2, 2011. Proceedings

Ekelin, Annelie ; Ranerup, Agneta;; Janssen, Marijn ; Scholl, Hans ; Wimmer, Maria ; Tan, Yao-hua

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-22877-3 ; E-ISBN: 978-3-642-22878-0 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22878-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...