skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who uses running apps and sports watches? : determinants and consumer profiles of event runners' usage of running-related smartphone applications and sports watches.

Janssen, M.A. ; Scheerder, J. ; Thibaut, E. ; Brombacher, A.C. ; Vos, S.B.; Business Process Design

PLoS ONE, 2017, Vol.12(7), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1932-6203

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Janssen, M
  2. Business Process Design
  3. Vos, S
  4. Thibaut, Erik
  5. Brombacher, A.C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...