skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Derlon, Nicolas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biological control of biofilms on membranes by metazoans

Klein, Theresa ; Zihlmann, David ; Derlon, Nicolas ; Isaacson, Carl ; Szivak, Ilona ; Weissbrodt, David G. ; Pronk, Wouter

Water Research, 1 January 2016, Vol.88, pp.20-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2015.09.050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of particulate organic substrate on aerobic granulation and operating conditions of sequencing batch reactors

Wagner, Jamile ; Weissbrodt, David Gregory ; Manguin, Vincent ; Ribeiro Da Costa, Rejane Helena ; Morgenroth, Eberhard ; Derlon, Nicolas

Water Research, 15 November 2015, Vol.85, pp.158-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2015.08.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Derlon, Nicolas
  2. Weissbrodt, D.G.
  3. Derlon, N.
  4. Weissbrodt, David
  5. Szivak, Ilona

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...