skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 225  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

All that wheezes is not asthma–yet again

Fletcher, R.

Anaesthesia, April 1987, Vol.42(4), pp.441-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2409 ; E-ISSN: 1365-2044 ; DOI: 10.1111/j.1365-2044.1987.tb04020.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coronary disease and anaesthesia

Fletcher, R

Anaesthesia, January 1980, Vol.35(1), pp.27-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2409 ; PMID: 7396109 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

4th International Malignant Hyperpyrexia Workshop Report of a meeting

Fletcher, R.

Anaesthesia, February 1987, Vol.42(2), pp.206-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2409 ; E-ISSN: 1365-2044 ; DOI: 10.1111/j.1365-2044.1987.tb03002.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ventilatory efficiency

Fletcher, R.

Anaesthesia, July 1985, Vol.40(7), pp.714-714 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2409 ; E-ISSN: 1365-2044 ; DOI: 10.1111/j.1365-2044.1985.tb10980.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method for producing normocarbia during general anaesthesia for Caesarean section

Fletcher, R.

Anaesthesia, April 1985, Vol.40(4), pp.378-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2409 ; E-ISSN: 1365-2044 ; DOI: 10.1111/j.1365-2044.1985.tb10798.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arterial to end tidal CO2 tension differences

Fletcher, R

Anaesthesia, February 1987, Vol.42(2), pp.210-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2409 ; PMID: 3103480 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arterial to end tidal CO 2 tension difference

Fletcher, R.

Anaesthesia, February 1987, Vol.42(2), pp.210-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2409 ; E-ISSN: 1365-2044 ; DOI: 10.1111/j.1365-2044.1987.tb03006.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEADSPACE DURING HIGH FREQUENCY VENTILATION

Fletcher, R

British Journal of Anaesthesia, November 1986, Vol.58(11), pp.1341-1341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/58.11.1341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARDS

Fletcher, R

British Journal of Anaesthesia, March 1983, Vol.55(3), pp.254-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/55.3.254

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An improved bioassay for cytokinins using cucumber cotyledons

Fletcher, R A ; Kallidumbil, V ; Steele, P

Plant physiology, March 1982, Vol.69(3), pp.675-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0889 ; PMID: 16662273 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cobden as Educator: The Free-Trade Internationalism of Eduard Bernstein, 1899-1914

Fletcher, R. A.

The American Historical Review, 1 June 1983, Vol.88(3), pp.561-578 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.2307/1864587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPECIES DEPENDENCE OF TIDAL VOLUME REQUIREMENTS DURING HFV

Fletcher, R., P. ; Epstein, A., R.

Anesthesiology, 1984, Vol.61(3 Suppl), pp.A504-A504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-class health care

Fletcher, R H ; Fletcher, S W

The New England journal of medicine, 09 December 1982, Vol.307(24), pp.1530-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 7144833 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-operative chest x-rays in elderly patients

Törnebrandt, K ; Fletcher, R

Anaesthesia, September 1982, Vol.37(9), pp.901-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2409 ; PMID: 6812454 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects on gas exchange of a large mediastinal tumour

Fletcher, R. ; Nordstrom, L.

Anaesthesia, November 1986, Vol.41(11), pp.1135-1138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2409 ; E-ISSN: 1365-2044 ; DOI: 10.1111/j.1365-2044.1986.tb12965.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gas exchange in the partially atelectatic lung

Fletcher, R. ; Larsson, A.

Anaesthesia, December 1985, Vol.40(12), pp.1186-1188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2409 ; E-ISSN: 1365-2044 ; DOI: 10.1111/j.1365-2044.1985.tb10656.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre‐operative chest X‐rays in elderly patients

Törnebrandt, K. ; Fletcher, R.

Anaesthesia, September 1982, Vol.37(9), pp.901-902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2409 ; E-ISSN: 1365-2044 ; DOI: 10.1111/j.1365-2044.1982.tb01850.x

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEADSPACE AND THE SINGLE BREATH TEST FOR CARBON DIOXIDE DURING ANAESTHESIA AND ARTIFICIAL VENTILATION

Fletcher, R ; Jonson, B

British Journal of Anaesthesia, February 1984, Vol.56(2), pp.109-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/56.2.109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deadspace and the single breath test for carbon dioxide during anaesthesia and artificial ventilation. Effects of tidal volume and frequency of respiration

Fletcher, R ; Jonson, B

British journal of anaesthesia, February 1984, Vol.56(2), pp.109-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; PMID: 6419753 Version:1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of two different J-wires for central venous cannulation via the external jugular vein

Nordström, L ; Fletcher, R

Anesthesia and analgesia, March 1983, Vol.62(3), pp.365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 6829936 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 225  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (188)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (33)
 2. 1976đến1977  (22)
 3. 1978đến1979  (15)
 4. 1980đến1982  (53)
 5. Sau 1982  (102)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (92)
 2. Humans  (89)
 3. Male  (54)
 4. Abridged  (51)
 5. Middle Aged  (50)
 6. Adult  (47)
 7. Aged  (41)
 8. Female  (34)
 9. Chemistry  (25)
 10. Heart Ventricles  (21)
 11. Animals  (20)
 12. Biology  (18)
 13. Electrocardiography  (18)
 14. Sciences  (18)
 15. Echocardiography  (16)
 16. Mathematics  (13)
 17. Heart  (13)
 18. Cyclic Gmp  (13)
 19. Retina  (10)
 20. Hypertension  (10)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (214)
 2. German  (6)
 3. Swedish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fletcher, R
 2. Fletcher, R.D.
 3. Fletcher, Ross D
 4. Fletcher, R. A.
 5. Dibianco, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...